Giá trị di sản kiến trúc cảnh quan trong các làng xã truyền thống

Sự biến đổi của các làng xã truyền thống hiện nay trong quá trình đô thị hóa đang có xu hướng làm mất đi các giá trị văn hóa lịch sử quý giá. Ngoài các giá trị vật thể như đình, chùa, miếu, nhà cổ... kiến trúc cảnh quan cũng là một trong những di sản văn hóa có giá trị trong hệ thống giá trị di sản vật thể của các làng xã truyền thống.

Xem thêm