Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Giới thiệu website

Giới thiệu website Di sản làng Việt

Website nhằm giới thiệu, chia sẻ các thông tin, các kết quả nghiên cứu về di sản làng xã truyền thống Việt Nam, bước đầu giỡi hạn trong khu vực Đồng bằng sông Hồng; mục tiêu để tất cả mọi người có thể hiểu hơn về các giá trị di sản, thêm yêu di sản và có những hành động để chung sức bảo tồn và phát huy giá trị của di sản làng.

Chi tiết