Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Du lịch làng di sản

Không gian sáng tạo trong bảo tồn di sản và phát triển du lịch cho các làng truyền thống ở Hà Nội

Những tác động của làn sóng lối sống mới, của đô thị hóa, của công nghiệp hóa, của cách mạng 4.0, với sự mở rộng của các khu đô thị mới, khu công nghiệp đang có chiều hướng cuốn đi những kinh nghiệm, những giá trị văn hóa đọng lại trong các làng xã truyền thống. Giữ những gì, bỏ đi những gì, chuyển đổi thế nào, xây dựng mô hình phát triển gì phù hợp một lần nữa lại đặt các làng truyền thống vào những thách thức của một giai đoạn đòi hỏi sự sáng tạo, thích nghi mới.

Chi tiết