Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Hoạt động chuyên môn

Tạo lập đồ lưu niệm từ sản phẩm Đó của làng đan đó Thủ Sỹ

Bước đầu qua làm việc trao đổi với người dân làng đã hình thành một số sản phẩm như đèn tứ đó, rọ đựng hoa quả, có thể trở thành đồ lưu niệm, góp phần tạo thêm sản phẩm mới cho làng nghề.

Chi tiết