Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Hợp tác, liên kết

Đề án: Phát triển nghề may - Du lịch tại làng Cựu

Ngày 11/02/2020, trong sự kiện "Một ngày ở Ý - A day in Italy", đề án "Phát triển làng nghề may - Du lịch tại làng Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội" đã được khởi động.

Chi tiết