Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Hoạt động của CLB Di sản làng việt

Giữ gìn và lan tỏa giá trị Làng Nôm qua hoạt động của CLB Di sản làng Việt

CLB Di sản làng Việt đã tổ chức thăm quan, vẽ kí họa tại làng Nôm, một trong những là lưu giữ rất nhiều giá trị truyền thyền của làng quê đồng bằng Bắc bộ. 

Chi tiết

Thăm quan và vẽ kí họa làng Hành Thiện

CLB Di sản làng Việt đã tổ chức thăm qua, tìm hiểu và ghi lại những nét đẹp của kiến trúc, của thời gian qua các tác phẩm kí họa.

Chi tiết