Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Bảo tồn di sản trên quan điểm về "Bảo tồn thích ứng"

Bảo tồn di sản luôn là một lĩnh vực phức tạp, dù đã có lịch sử nghiên cứu và thực hiện nhiều năm nhưng những tranh luận về cách thức tiến hành bảo tồn vẫn chưa bao giờ kết thúc. Bởi thực tế câu hỏi “Bảo tồn để làm gì?” là câu hỏi có nhiều phương án trả lời khác nhau. Tạm phân loại ra 3 nhóm: Một là bảo tồn nguyên gốc để lưu giữ những giá trị đỉnh cao về văn hóa, nghệ thuật như một loại hình bảo tàng, để giáo dục cho các thế hệ; hai là bảo tồn để khai thác phát triển du lịch; ba là bảo tồn những di sản không vì kinh tế mà chỉ để gìn giữ tiếp nối những giá trị văn hóa ấy sống mãi với đời sau.

Xem thêm