Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỒ ÁN: QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ TRUNG TÂM XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỊA ĐIỂM: XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VỊ TRÍ: 

KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ TRUNG TÂM THUỘC XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

KHU VỰC NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH CÓ RANH GIỚI ĐƯỢC GIỚI HẠN NHƯ SAU:

- PHÍA BẮC GIÁP KHU VỰC ĐỒNG RUỘNG

- PHÍA NAM GIÁO ĐƯỜNG TỈNH LỘ 429 ĐI QUA HUYỆN QUỐC OAI VÀ THỊ XÃ SƠN TÂY;

- PHÍA ĐÔNG GIÁP KHU DÂN CƯ

- PHÍA TÂY GIÁP KHU ĐỒNG RUỘNG

DIỆN TÍCH QUY HOẠCH KHOẢNG 33HA

ĐỒ ÁN NHẰM CỤ THỂ HOÁ QUY HOẠCH CHUNG XÃ HƯƠNG NGẢI. CÁC KHU VỰC CHỨC NĂNG TRONG KHU TRUNG TÂM XÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC KHÁ TÁCH BIỆT NHƯNG ĐƯỢC KẾT NỐI KHÔNG GIAN CHẶT CHẼ BẰNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG LIÊN MẠCH CÓ TÍNH LIÊN TỤC, VỚI CÁC TRỤC CẢNH QUAN, ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI NHAU BẰNG CÁC KHOẢNG ĐỆM CÂY XANH, MẶT NƯỚC CẢNH QUAN CÓ TÍNH CHUYỂN TIẾP CAO. CÁC KHÔNG GIAN Ở ĐƯỢC TỔ CHỨC VỚI NHỮNG ĐẶC TRƯNG RIÊNG CỦA LÀNG XÃ NÔNG THÔN, PHÙ HỢP VỚI THỜI ĐẠI MỚI. ĐỒ ÁN CŨNG ĐÃ KHOANH VÙNG BẢO TỒN, BỐ TRÍ CẢNH QUAN NHẰM BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO CÁC DI TÍCH, DI SẢN LỊCH SỬ.