Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Quy hoạch hạ tầng làng xã nông thôn vùng ĐBSH theo hướng phát triển xanh bền vững

Trong giai đoạn từ nay đến 2030, nông thôn Việt Nam chắc chắn sẽ có những sự thay đổi rất cơ bản về phương thức sản xuất, phát triển kinh tế do kết quả của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước theo định hướng của Đảng. Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, thay đổi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn sẽ làm thay đổi đến hệ thống hạ tầng sản xuất, hạ tầng xã hội và môi trường, không gian sống ở các làng xã.

Từ cấu trúc làng truyền thống, làng xã vùng ĐBSH cũng sẽ phải có những thay đổi trong các mô hình quy hoạch phát triển để phù hợp với những biến đổi của phương thức sản xuất, mô hình kinh tế mới, theo đúng quy luật “mô hình kinh tế quyết định mô hình cư trú”(1). Kết quả nghiên cứu đã khẳng định phải có những quan điểm rõ về việc phát triển nông thôn mới theo hướng phát triển xanh, bền vững, khắc phục được những hạn chế trong tầm nhìn quy hoạch ngắn hạn hiện nay. Mô hình quy hoạch “Hạ tầng xanh” là một đề xuất nghiên cứu theo định hướng này nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển nông thôn bền vững trong tương lai.    

Xem thêm